T-SQL Binary tipini Jpeg olarak kaydetmek

Merhabalar ;

Örneğimizde Netsis IK üzerindeki TBLOZLUK tablosundaki RESIM kolonunda tutulan personel resimlerinin Jpeg olarak kaydetmeye çalışacağız.

 sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
DECLARE CURSOR_ProductIds CURSOR FOR (SELECT OZLUKID FROM TBLOZLUK WHERE RESIM IS NOT NULL)

DECLARE @ProductId INT;

OPEN CURSOR_ProductIds

FETCH NEXT FROM CURSOR_ProductIds INTO @ProductId
WHILE (@@FETCH_STATUS <> -1)
BEGIN
 DECLARE @ImageData varbinary(max);
 SELECT @ImageData = (SELECT convert(varbinary(max), RESIM, 1) FROM TBLOZLUK WHERE OZLUKID = @ProductId);

 DECLARE @Path nvarchar(1024);
 SELECT @Path = 'D:\TEST';

 DECLARE @Filename NVARCHAR(1024);
 SELECT @Filename = (SELECT SSK_NO FROM TBLOZLUK WHERE OZLUKID = @ProductId);

 DECLARE @FullPathToOutputFile NVARCHAR(2048);
 SELECT @FullPathToOutputFile = @Path + '\' + @Filename+'.jpeg';

 DECLARE @ObjectToken INT
 EXEC sp_OACreate 'ADODB.Stream', @ObjectToken OUTPUT;
 EXEC sp_OASetProperty @ObjectToken, 'Type', 1;
 EXEC sp_OAMethod @ObjectToken, 'Open';
 EXEC sp_OAMethod @ObjectToken, 'Write', NULL, @ImageData;
 EXEC sp_OAMethod @ObjectToken, 'SaveToFile', NULL, @FullPathToOutputFile, 2;
 EXEC sp_OAMethod @ObjectToken, 'Close';
 EXEC sp_OADestroy @ObjectToken;

 FETCH NEXT FROM CURSOR_ProductIds INTO @ProductId
END
CLOSE CURSOR_ProductIds
DEALLOCATE CURSOR_ProductIds

-- Make sure the following statement is executed to enable file IO
-- From http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191188.aspx
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir